reservas@altamarmenorca.com

LLIURAMENTS I DEVOLUCIONS

• L’embarcació serà lliurada en la cala de Es Canutells (Juny) i Binibequer cala torret (resta d’estiu) a partir de les 9.30 h. Al seu torn, l’embarcació haurà de ser retornada al mateix port de sortida a l’hora especificada segons sortida de demà (13.30), tarda (19.00), dia complet (18.00). (No estant en cap cas la pernocta inclosa.) En el cas de voler portar-te l’embarcació per diversos dies s’haurà de consultar.
• Tota devolució que s’efectuï després de les hores indicades i que no sigui per causes alienes a la voluntat de l’arrendatari, serà penalitzada amb un 25% de l’import del contracte per cada 30 minuts de retard.
• Imprescindible: no se sobrepassarà mai el nombre de places màxim permès de l’embarcació.
• Així mateix, en el cas del lloguer per diversos dies, l’embarcació haurà de passar igualment la nit en el port del lliurament, ja que cada dia l’embarcació és revisada i preparada per a el pròxim dia. Consultar amb l’empresa per a més detalls sobre aquest apartat.

ASSEGURANÇA I FRANQUÍCIA

• Les tarifes inclouen un segur tot risc amb franquícia.
• L’import dels danys que es poguessin ocasionar a una altra embarcació, o a la pròpia, queda cobert per l’assegurança a partir de l’import de la franquícia, així com les avaries i la recollida de l’embarcació en cas que sigui necessari.
• El client es compromet a pagar la franquícia en cas d’ocasionar desperfectes o danys a l’embarcació, així com la no devolució o pèrdua de material o equipament lliurat amb l’embarcació.

CASOS EXCEPCIONALS

En cas que finalment no es pugui realitzar el lloguer i s’anul·li, es procedirà de la següent forma:
• Per causes del mal estat de la mar o previsió de mal temps. L’empresa recomanarà que no es realitzi el lloguer, ja que podrà ser perillós per a la integritat de les persones.
• Per causes personals de l’arrendatari. Cancel·lació 20 a 7 dies abans: 50% del total lloguer. Menys de 7 dies: 100% del total lloguer.
• En el cas que s’hagués liquidat l’import total de la reserva i no es pugui navegar per causes meteorològiques, l’empresa proposarà altres dies per al gaudi de la navegació, en cas que no es pugui realitzar el xàrter per disponibilitat de client i arrendador, s’abonarà la quantitat avançada.
• Si es produeixen avaries amb anterioritat al període de lloguer precedent, o en el mateix arrendament, o per qualsevol causa aliena a la voluntat de l’arrendador. Es retornarà l’import pagat corresponent a la part proporcional de l’arrendament no complert sense una altra responsabilitat. L’arrendatari no podrà reclamar indemnització o perjudicis per aquesta causa.
• En els casos d’avaries, el client haurà d’avisar a l’arrendador, al més aviat possible per a desplaçar el seu equip tècnic, o bé per a autoritzar la reparació, en cas contrari, l’incompliment d’aquesta formalitat podrà responsabilitzar al client del pagament de les reparacions a efectuar.
• En el cas que sigui el client qui hagi produït l’avaria del motor navegant sobre les recomanacions de velocitat i revolucions realitzades per l’empresa arrendatària, prèvia comprovació dels sistemes introduïts per a aquest fi en l’embarcació, podrà ser repercutit al client fins i tot superant la franquícia dipositada.
• En els casos d’esports aquàtics, l’arrendador no es fa responsable del risc que comporti aquesta activitat, ni dels danys que es puguin ocasionar, quedant totalment exempts de responsabilitats l’explotador/propietat de l’embarcació per qualsevol sinistre que pogués ocórrer durant el desenvolupament de la pràctica d’aquest esport

CANCEL·LACIONS PER METEOROLOGIA

Per causes del mal estat de la mar o previsió de mal temps. L’empresa recomanarà que no es realitzi el lloguer, ja que podrà ser perillós per als tripulants.
• ALTAMARCHARTER S.L. es guarda el dret a cancel·lar el dia de navegació en el cas de superar els 25 nusos de vent continuat.
• Només en el cas de superar els 25 nusos de vent/tenir un comunicat per a la jornada advers amb condicions meteorològiques de pluja durant tota la jornada serà motiu de cancel·lació per part de ALTAMARCHARTER S.L. i/o del client passant el dia de navegació a un altre, en funció de la disponibilitat per part de l’empresa arrendadora. En el cas de no poder-se gaudir els dies pendents per navegar, s’abonarà aquesta quantitat.

COVID19 CONDICIONS

En el cas d’impossibilitat de viatjar per causes relacionades directament pel covid-19, degudament justificades, es procedirà a realitzar l’abonament del 100% de la reserva.

COMBUSTIBLE

• El preu del lloguer no inclou el combustible.
• En sortir se li lliurarà l’embarcació amb el tanc de combustible ple. Durant la devolució es comprovarà el consum i haurà de ser abonat a part afegint un import de 20€ pel servei de proveïment de carburant.

PERMÍS DE CONDUIR I LIMITACIÓ DE NAVEGACIÓ

El conductor de l’embarcació haurà de posseir la titulació corresponent a l’embarcació llogada.
• L’arrendatari és l’únic responsable que la llicència que posseeix és suficient per a governar l’embarcació arrendada, i que és reconeguda per les lleis espanyoles.
• L’arrendatari assumeix tota responsabilitat per qualsevol multa, sanció o perjudici que es derivés de la infracció del que es disposa en aquesta clàusula, i per qualsevol de les infraccions de la Normes de Marina comeses durant la vigència d’aquest contracte.
• La navegació de l’embarcació està limitada a la costa de l’illa de Menorca, no estant autoritzada ni despatxada per a la navegació entre illes.
• No està permès fer esquí aquàtic amb cap de les embarcacions de l’empresa.

SEGURETAT

Velocitat màxima en ports i platges 3 nusos.
• Respectar zona banyistes, fondejant sempre fora de les boies grogues de les platges.
• Respectar les embarcacions amb bandera de submarinistes.

TARIFES RESERVES I PAGAMENTS

• Les tarifes vigents són les de l’any corrent.
• Només s’acceptaran reserves si van acompanyades del 50% de l’import total del lloguer.
• Els pagaments s’efectuaran per endavant, mitjançant transferència, en efectiu o targeta de crèdit.
• IVA inclòs en el preu.
• Modificació i anul·lació del contracte:
Tota anul·lació que es produeixi, per part de l’arrendatari, es cobraran les
següents quantitats de l’import total del contracte:
-A menys de 20 dies de la data de partida un 50%
-A menys de 7 dies de la data 100%
El període d’arrendament no podrà ser variat, excepte conformitat amb l’arrendador

MEDI AMBIENT

• Recordem als nostres clients que Menorca és Reserva de la Biosfera, per la qual cosa preguem que es tingui especial cura a no deixar escombraries a les platges, ni tirar-la a la mar.
• Agrairem que en finalitzar el lloguer el client reculli les escombraries i la dipositi en els contenidors del port.
• Així mateix agrairem que intentin mantenir en bon estat de neteja l’embarcació, perquè l’hàgim d’utilitzar el menor aigua possible per a la neteja d’aquesta, ja que és un recurs escàs, especialment a la nostra illa.

RECLAMACIONS

• Queda expressament convingut que l’empresa no assumeix cap responsabilitat per pèrdues o danys en qualssevol dels béns deixats, guardats o que l’arrendatari o una altra persona oblidi, guardi o transport en l’embarcació, sigui durant o després de finalitzat el lloguer.
• L’arrendatari assumeix el risc de tals pèrdues/robatoris i eximeix a l’empresa de tota reclamació pels mateixos i es compromet a mantenir-la lliure i indemne de qualsevol reclamació que es produeixi per aquesta causa durant el lloguer, o per demora o retard a conseqüència d’avaria de l’embarcació, i fins i tot el possible canvi de l’estat de la mar produït per causes meteorològiques imprevistes una vegada que l’embarcació s’ha fet a la mar.
• Si per canvis de causes meteorològiques, o un altre motiu aliè a l’empresa, aquesta proposarà altres dates per a poder gaudir de la navegació en condicions òptimes, en cas contrari, s’abonarà la quantitat avançada pel client sense perjudici de reclamació.

FIANÇA

• A la realització del contracte se li demanarà un pagament en efectiu o amb targeta com a fiança pel lloguer de l’embarcació, aquesta serà custodiada per ALTAMAR CHARTER S.L. durant tot el període de lloguer.
• Si l’embarcació es retorna a temps, en les mateixes condicions que va ser lliurada, sense cap mal o pèrdua. La fiança serà retornada dins de les primeres 24h, restant-li el combustible consumit de la fiança.
• Si l’embarcació no es retorna en les mateixes condicions o segons els acords, tota o part de la fiança serà cedida a ALTAMAR CHARTER S.L. per a cobrir els danys o pèrdua.

ÚS DE L'EMBARCACIÓ

• L’arrendatari s’obliga a utilitzar el vaixell llogat adequadament al legislat per les autoritats de marina, duanes, hisenda, policia i sanitat, sent responsable únic i exclusiu de les conseqüències per infracció o incompliment d’aquestes disposicions oficials.
• L’arrendador es reserva el dret de no posar a la disposició del client, l’embarcació si el patró no semblés disposar de la necessària perícia i competència per a governar l’embarcació amb seguretat, independentment dels títols presentats. En aquest cas, l’arrendador posarà un patró professional obligatori (si disposés d’ell) el cost del qual serà a càrrec del client, en cas contrari es cancel·laria la navegació no tenint dret a rebre compensació ni cap devolució.
• L’embarcament d’armes, estupefaents mals i productes que poguessin contravenir la legislació espanyola, queda totalment prohibit.
• El contractant només podrà embarcar el nombre de persones autoritzades pel certificat de navegabilitat/fulla de seient i registre de l’embarcació.
• Queda prohibida la subcontractació de l’embarcació.
• En el supòsit d’infringir la legislació vigent, serà motiu per a la resolució instantània del contracte, quedant les quantitats pagades a favor de l’arrendador. Qualsevol sanció serà responsabilitat única de l’arrendatari.
• Cada dia de retard en la devolució del vaixell llogat sense previ avís a la seva base de sortida, es facturarà al doble de la tarifa aplicada originalment.
• El lliurament i devolució del vaixell és en Es Canutells (Juny) i Binibequer Cala Torret (resta d’estiu).

SUBMINISTRAMENT DE QUEVIURES & SERVEI D'ÀPATS A bord

• El preu del lloguer NO inclou refrigeris/queviures, es recomana portar aigua suficient per a passar la jornada.